1. Vartojamos sąvokos:
1.1. Klientas – asmuo, kuris yra pasirašęs šią sutartį ir naudojasi EkoFon teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis.
1.2. Paslauga – viena iš EkoFon tinkle teikiamų elektroninių ryšių paslaugų, dėl kurios/ių teikimo Klientas sudarė šią sutartį.
1.3. Sutartis – ši sutartis, visi jos priedai, pakeitimai ir papildymai, tame tarpe EkoFon kainoraščiai siunčiami Klientui sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
1.4. Mokestis už paslaugas – mėnesinis mokestis už EkoFon teikiamas paslaugas, kurį sudaro mokestis už tarptautinių skambučių terminavimą užsienyje arba Lietuvoje ir mokesčiai už kitas Paslaugas, nurodyti Sutarties prieduose.
1. 1.5. EkoFon tinklas – EkoFon priklausantis elektroninių ryšių tinklas.
2. EkoFon įsipareigoja:
2.1. teikti telefoninio ryšio paslaugas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir licencijų bei tarptautinių standartų reikalavimus pagal atskiruose kainoraščiuose EkoFon nustatytus tarifus.
2.2. Neskelbti Kliento duomenų be jo sutikimo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3. KLIENTAS įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas ir EkoFon lustą (jei jis perkamas) nustatyta mokėjimo ir atsiskaitymo tvarka. KLIENTAS už paslaugas atsiskaito pagal prieduose (atskiruose kainoraščiuose) galiojančius Paslaugų tarifus, kurie siunčiami raštu arba šioje sutartyje Kliento nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais bei galiojančiais nuo sėkmingo išsiuntimo momento iš EkoFon elektroninio pašto (Ekofon domenas ekofon.lt ar ecofon.lt). Visi kainų pakeitimai galioja tik nuo ateinančio mėnesio pirmos dienos.
4. Mokėjimo ir atsiskaitymo tvarka:
4.1. EkoFon išsiunčia klientui sąskaitą už per praėjusį atsiskaitomąjį laikotarpį suteiktas paslaugas ne vėliau kaip iki 15 mėnesio dienos sutartyje nurodytu el. paštu arba per tradicinį paštą. KLIENTAS ne vėliau kaip iki mėnesio paskutinės dienos privalo sumokėti EkoFon pagal pateiktas sąskaitas, jei kredito limitas viršijamas ar nebuvo nustatytas. EkoFon neatsako už paštu siunčiamos informacijos slaptumą. Gruodžio 31 dienai atsiskaitymas įvykdomas privalomai, neatsižvelgus į EkoFon skiriamo limito sumą.
4.2. Praleidęs mokėjimų terminus, KLIENTAS, EkoFon reikalavimu, sumoka delspinigius po 0,04% už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos. Delspinigius KLIENTAS privalo sumokėti, gavęs iš EkoFon raginimą sumokėti netesybas, per 3 darbo dienas.
5. EkoFon gali sustabdyti paslaugų teikimą jei klientas išnaudoja sutartyje nurodytą kredito limitą.
6. EkoFon pasilieka sau teisę keisti nustatytus paslaugos tarifus, pakeisti paslaugos teikimo taisykles arba panaikinti paslaugą ne mažiau kaip prieš 14 dienų apie tai informuojant klientą vienu ar keliais iš alternatyvių būdų (raštu, visuomenės informavimo priemonėse, sutartyje nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis). Keičiant paslaugos tarifus, KLIENTAS iš anksto informuojamas tik tuo atveju, kai paslaugos tarifai didinami.
7. Paslaugų atsisakymas neatleidžia KLIENTO nuo prievolės padengti įsiskolinimus, net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po atsisakymo dienos.
8. Mokėjimo plano užsakymas ir keitimas atliekamas nemokamai. Pasirinktą mokėjimo planą galima keisti vieną kartą per mėnesį. KLIENTUI pakeitus pasirinktą mokėjimo planą, ankstesnis mokėjimo planas nustoja galioti. Išklotinės teikiamos nemokamai.

ECOFON PASLAUGA IŠ MOBILAUS RYŠIO TELEFONŲ
1. Naudojantis EkoFon teikiamomis tarptautinio telefoninio ryšio paslaugomis iš mobilaus ryšio telefono aparato, jei nenaudojama EkoFon lustinė kortelė ar speciali Ekofon programa, turi būti naudojama tokia numerių rinkimo tvarka:
+37052555000 po balsinio pranešimo įvedamas užsienio numeris be prefiksų ir spaudžiam #
Telefono numeriai gali būti išsaugoti telefono knygos atmintyje įvedant numerius tokia pačia tvarka kaip ir skambinant, pvz. +37052555000p48578222003l#
Simbolis „p“ (pauzė) Nokia, Ericsson, Sony, Samsung, Motorola telefonuose įvedamas keletą kartų paspaudus arba paspaudus ir palaikius * (žvaigždutę). Siemens telefonuose vietoje simbolio p įvedamas + (pliusas), iPnone , (kablelis).
2. Skambinant iš mobilaus ryšio telefonų, paslaugos kainą sudaro skambučio Lietuvoje ir tarptautinio skambučio kaina. Tarptautinio skambučio laikas apmokestinamas pagal pasirinkto EkoFon mokėjimo plano tarifus ir įtraukiamas į ataskaitinio mėnesio EkoFon sąskaitą už suteiktas paslaugas. Už skambučio Lietuvoje (į kitus tinklus) laiką KLIENTAS apmoka savo mobiliojo ryšio operatoriui, pagal turimo plano tarifus. Savitarnos sistemos (www.ekofon.lt) naudojimas neapmokestinamas.